Registracija i prijava su obavezne ako želite da ovim putem ponudite rad za objavljivanje i proveravate njegov trenutni status u procesu recenzije i uređivanja.

Uslovi za prijavu rukopisa

U postupku prijavljivanja rukopisa, autor je dužan da potvrdi da rukopis zadovoljava dole navedene uslove za objavljivanje. Ako ti uslovi nisu ispunjeni, prijavljeni rukopis može biti odbijen.
  • Prijavljeni prilog nije prethodno objavljivan, niti se nalazi u procesu odlučivanja za objavljivanje u nekom drugom časopisu. U suprotnom, detaljno obrazloženje  navodi se pod "Komentari uredniku".

  • Datoteka koja sadrži rad je u LaTeX ili Microsoft Word formatu. Ako je članak urađen u LaTeX-u, u zip fajlu su spakovani LaTeX fajl sa svim slikama i BibTex fajl.

  • URL adrese za Internet reference su priložene.

  • Tekst je dat u jednostrukom razmaku; korišćen je font veličine 11; za isticanje je korišćen kurziv (italika), a ne podvlačenje (sem eventualno za URL adrese).
  • Ilustracije, slike i tabele su smeštene na odgovarajućim mestima u tekstu, a ne kao prilog na njegovom kraju; citirana literatura je data u posebnom odeljku na kraju rada (pa i onda kada se navodi u fus-notama).
  • Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahteve navedene u Uputstva autorima, koji se nalaze u rubrici "Info".
  • Poštovano je uputstvo Kako osigurati anonimnost recenzije (ako se prilog nudi za rubriku koja podleže recenziji).
  • Naveden je projekat MNTR u okviru koga je rad nastao (u dnu prve stranice članka).
  • Sažeci i ključne reči dati su na dva jezika (a)  srpskom i (b) engleskom, odnosno izuzetno na nekom drugom svetskom jeziku ako se taj rasprostranjeno koristi u određenoj oblasti nauke. Ključne reči biće naknadno unesene u datoteku, nakon njihovog automatskog ekstrahovanja od strane alatke KWASS.

Uputstvo autorima

Standardi opremanje teksta članaka i citiranja, sa konkretnim primerima referenci za knjige, časopise i druge izvore, detaljno su objašnjeni na stranicama sajta časopisa:

Poziv i uputstvo autorima,

Obrazac za pisanje članka i

Uputstvo za Harvardski priručnik za stil.

Originalni naučni radovi

Originalan naučni rad je rad u kojem se iznose prethodno neobjavljeni rezultati sopstvenih istraživanja naučnom metodom.

Pregledni radovi

Pregledni rad je rad koji sadrži originalan, detaljan i kritički prikaz istraživačkog problema ili područja u kojem je autor ostvario određeni doprinos, vidljiv na osnovu autocitata.

Kratka saopštenja

Kratko saopštenje je originalni naučni rad punog formata, ali manjeg obima.

Prethodna saopštenja

Prethodno saopštenje je originalni naučni rad punog formata, ali preliminarnog karaktera.

Stručni radovi

Stručni rad je prilog u kojem se nude iskustva korisna za unapređenje profesionalne prakse, ali koja nisu nužno zasnovana na naučnom metodu.

Pisma uredniku

Obično neformalni, nezatraženi, kratki zapisi predati časopisu u vezi sa određenim nalazom ili komentarom na prethodno objavljenu temu u časopisu.

Savremeno naoružanje i vojna oprema

U rubrici „Savremeno naoružanje i vojna oprema” objavljuju se informacije o savremenim sistemima naoružanja i najnovijim vojnim tehnologijama (prevodi ili originalni tekstovi). Prilozi iz ove rubrike ne spadaju u naučne ili stručne članke i ne indeksiraju se u Srpskom citatnom indeksu.

Izjava o privatnosti

Vaše ime i e-adresa pod kojim ste se registrovali koristiće se isključivo u okviru ovog servisa i neće biti ustupani bilo kome.

Detalje o etičkom postupanju možete videti na stranici sajta časopisa Izjava o etičkom postupanju.