Prijava poverljivog patenta sa primerom sastavljanja

  • Obrad T. Čabarkapa Ministarstvo odbrane, Sektor za politiku odbrane, Uprava za strategijsko planiranje
  • Dalibor P. Petrović Ministarstvo odbrane, Sektor za politiku odbrane, Uprava za strategijsko planiranje
  • Milan M. Bojović Udruženje menadžera Balkana, Beograd
Ključne reči: patents claim||, ||patentni zahtevi, draft of the invention||, ||nacrt pronalaska, Abstract||, ||apstrakt, description of the invention||, ||opis pronalaska, contents of the confidential patent application||, ||sadržaj prijave poverljivog pronalaska, confidential patent application||, ||prijava poverljivog pronalaska, Patents||, ||patenti,

Sažetak


Da bi bilo koji pronalazak kojim se rešava neki tehnički problem nastao kao rezultat stvaralačkog rada i ostvario zaštitu u obliku patenta neophodno je podneti patentnu prijavu.

Za zaštitu poverljivih pronalazaka koji su od značaja za odbranu i bezbednost zemlje potrebno je podneti prijavu poverljivog patenta[1]. Ova prijava je veoma važan i složen dokumenat koji se sastoji od određenih delova, koji se načelno izlažu po utvrđenom redosledu. Za sastavljanje patentne prijave neophodno je angažovanje stručnih lica sa visokim obrazovanjem, prvenstveno iz oblasti tehnike na koju se pronalazak odnosi. Na osnovu uvida u sadržaj prijave sprovode se određene faze postupka ispitivanja, tražeći, pre svega, odgovor na ispunjenost uslova patentibilnosti i ostvarivanja prava na patentnu zaštitu.

U članku je, uporedo sa teoretskim razmatranjima koja se odnose na sadržaj prijave poverljivog patenta, data „skraćena verzija”  primera prijave koja se odnosi na jedan zaštićen poverljiv pronalazak.


[1] Struktura i sadržaj prijave poverljivog patenta je identična i po sadržaju i formi prijave patenta koja se podnosi Zavodu za intelektualnu svojinu – kao nadležnoj državnoj instituciji za zaštitu intelektualne svojine.

Biografija autora

Obrad T. Čabarkapa, Ministarstvo odbrane, Sektor za politiku odbrane, Uprava za strategijsko planiranje

Naučni saradnik, doktor, diplomirani inženjer mašinstva, patentni inženjer.

Načelnik Odeljenja za naučnu i inventivnu delatnost u Upravi za strategijsko planiranje, SPO, MO

Reference

Čabarkapa, O., 2008, Zaštita inovacija u funkciji jačanja sistema odbrane, doktorska disertacija, Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu, Beograd,

Čabarkapa, O., 2010, Zaštita poverljivih inovacija, VIZ - Redakcija “Vojna knjiga“, Beograd,

Vermeesch, P. (konsultant ovlašćen od strane Evropskog zavoda za patente), 2007, Metodologija Zavoda za postupanje u oblasti rešenja i ispitivanja prijava patenta, Finalna verzija – decembar 2007, Nacionalni projekat CARDS 2004, Srbija, Beograd,

Prijava poverljivog patenta pod oznakom: P-178 “Puška dalekometna u kalibrima 12,7x108 mm i 12,7x99 mm“,

www.zis.gov.rs, 2012, Zavod za intelektualnu svojinu, Priručnik za pronalazače, Beograd (sajt korišćen 15.05.2012. godine),

www.zis.gov.rs, 2012, Zavod za intelektualnu svojinu, Priručnik za nastavu o patentima, elektronska verzija, Beograd (sajt korišćen 16.05.2012. godine)

Objavljeno
2013/02/16
Rubrika
Originalni naučni radovi