Prilog unapređenju menadžmenta u logistici odbrane

  • Srđan D. Ljubojević Univerzitet odbrane, Vojna akademija
  • Marko D. Andrejić Univerzitet odbrane, Vojna akademija
  • Nebojša K. Dragović Ministarstvo odbrane Republike Srbije
Ključne reči: management in the public sector||, ||menadžment u javnom sektoru, management and property||, ||menadžment i vlasništvo, causes of inefficiency||, ||uzroci neefikasnosti, levels of management||, ||nivoi menadžmenta, management process||, ||proces menadžmenta, organizational schools||, ||organizacijske škole, public sector||, ||javni sektor, management||, ||menadžment, defense logistics||, ||logistika odbrane,

Sažetak


U radu su sadržana teorijska i praktična znanja čijim ovladavanjem se stvaraju preduslovi za unapređenje menadžmenta u oblasti odbrane kao važne državne funkcije i njenom logističkom sistemu.

Reforma državne administracije – uprave, radi jačanja poverenja brojnih stejkholdera i smanjenja birokratizacije, a u cilju efikasnijeg i efektivnijeg poslovanja, odvijala se u skladu sa specifičnostima svake države i njenog istorijskog nasleđa, ali je opšti trend prelazak na decentralizovanu javnu upravu (sektor), zatim na novi javni menadžment i na  aktuelni model upravljanja javnim vrednostima.

Promene u širem okruženju, pre svega globalizacija i internacionalizacija poslovanja i talas ekonomskog i socijalnog restruktuiranja firmi i uključivanje menadžera i radnika u te tokove,  zahtevaju adekvatne strukturne promene u svim organizacionim sistemima, pa i u sistemu odbrane i njegovom logističkom sistemu.

Promene se sprovode da bi se sprečilo da sistem dođe u neželjeno stanje ili da što pre iz njega  izađe, ukoliko je takvo stanje nastupilo.

Unapređenje menadžmenta u logistici odbrane, kao delu javnog sektora sa birokratskim modelom organizacionog dizajna, doprinosi unapređenju funkcionisanja i razvoja logistike odbrane i odbrane uopšte, unapređenju spsosobnosti  logističkog sistema i bržem i  kvalitetnijem  razvoju.

Unapređenje menadžmenta u logistici odbrane podrazumeva dobro poznavanje teorije i prakse menadžmenta, uticaja oblika vlasništva i tržišta na upravljanje, funkcionisanja javnog ali i ostalih makroekonomskih sektora, veće otvaranje prema okruženju i razmenu znanja, informacija i naučenih lekcija, sa međunarodnim okruženjem.

U cilju povećanja efektivnosti i efikasnosti upravljanja kombinuju se dostignuća različitih organizacijskih škola i formiraju se nove forme vlasništva. Jača organizaciona demokratija i participacija zaposlenih i menadžera kreće se u dva pravca: veće učešće u vlasništvu i veće učešće u donošenju odluka. Time su se interesi između najvažnijih internih stejkholdera (vlasnici, menadžeri, zaposleni) približili i delom izjednačili.

Selektuju se, obrazuju i obučavaju novi menadžeri, od ljudi  sa strateškom vizijom, koji osećaju budućnost i načine da se ista ostvari.

Biografije autora

Srđan D. Ljubojević, Univerzitet odbrane, Vojna akademija

Katedra logistike

Magistar tehničkih nauka

(diplomirani inženjer saobraćaja)

Marko D. Andrejić, Univerzitet odbrane, Vojna akademija

Redovni profesor

Načelnik katedre logistike

Reference

Andrejić, M., Ljubojević, S., 2009, Operaciona istraživanja u funkciji podrške odlučivanje u sistemu odbrane/Operational researches as a support to decision-making processes in defence systems, Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier, Vol. 57, No. 3, pp.15-27,

Andrejić, M., Milenkov, M., Sokolović, V., 2010a, Koncept razvoja službi logistike, Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier, Vol. 58, No. 4, pp.37-62,

Andrejić, M., Milenkov, M, Sokolović, V., 2010b, Logistički informacioni sistem, Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier, Vol. 58, No. 1, pp.33-61,

Andrejić, M., Radosavljević, R., Arsić, S., 2011, Logističko obrazovanje i obučavanje nelogističkog osoblja, Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier, Vol. 59, No. 1, pp.5-26,

Đorđević, S., 2008, Preduzetnički instrumenti savremene vlasti (države i lokalnih vlasti), Godišnjak Fakulteta političkih nauka, Vol. 2, No 2, pp.133-157,

Erić, D., 2005, Uvod u menadžment, Čigoja štampa, Beograd,

Forca, B., 2011, Strateški menadžment u sistemu odbrane, Vojno delo, Vol. 63, br. 4, pp.196-220.

Kelly, G., Muers, S., 2002, Creating public value: An analytical framework for public service reform, Cabinet Office Strategy Unit, London,

Majstorović, A., Andrejić, M., 2008, Savremeni menadžment u sistemu odbrane, Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta, Vol. 13, br. 47-48, pp.19-26.

Rasmussen, A. F., 2011, Smart Defence can help nations to build greater security with fewer resources but more coordination and coherence, European Security and Defence, 1, pp.7-10.

Robbins, P. S., Coulter, M., 2005, Management, Data status, Beograd,

Službeni glasnik RS, 2007, Zakon o odbrani, br. 116.

Smith, R., 2003, Focusing on public value: Something old and something new, Monsah University, Victoria, Australia,

Stiglic, E. Dž., 2004, Ekonomija javnog sektora, Ekonomski fakultet, Beograd,

Stoker, G., 2006, Public Value Management: A New Narrative for Networked Governance?, American Review of Public Administration, Vol. 36, No. 1, pp.41-57.

Subotić, D., 2010, Novi javni menadžment u političkom sistemu Srbije, Politička revija, Vol. 23, No. 1, pp.91-114.

Objavljeno
2013/12/06
Rubrika
Prethodna saopštenja