Heuristički model edukacije i prototip sistema za daljinsko aktiviranje sirena u vanrednim situacijama

  • Paun Josif Bereš Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Uprava za obaveze odbrane, Regionalni Centar ministarstva odbrane Novi Sad, Centar ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Zrenjanin
  • Kristian Paun Bereš
Ključne reči: solutions||, ||, Prototyping||, heuristics||, approach||,

Sažetak


Cilj ovog rada je da se prezentira edukacija heurističkim modelom kao metodičku inovaciju sa posebnim osvrtom na edukaciju članova tima za rad u vanrdnim situacijama, gde svaki član tima mora biti svestan značaja svoga rada, mora poznavati i primenjivati određenu metodologiju u pronalaženju najboljih rešenja i osećati zadovoljstvo postignutim rezultatima kao individua i kao deo tog tima.

Heuristički pristup problemima nastave u vanrednim situacijama treba da omogući članu tima da stvaralačkim procesom dolazi do sticanja znanja, da uči da misli i razvija sposobnosti za obrazovanje.

To je dakle, takav pristup koji se ne zasniva na pasivnom posmatranju pojava i oponašanja koje izvodi nastavnik, već uspostavlja aktivan misaoni odnos prema pojavama i uvodi člana tima u samostalno istraživanje heuristički koncipiranog problema (tj. problem sa lepezom rešenja - u ovom slučaj, "Digitalne komunikacije – program operativnih funkcija mobilnog telefona"), u funkciji vanrednih situacija.

Biografija autora

Paun Josif Bereš, Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Uprava za obaveze odbrane, Regionalni Centar ministarstva odbrane Novi Sad, Centar ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Zrenjanin
Vojni službenik
Objavljeno
2013/01/08
Rubrika
Originalni naučni radovi