Analiza i tumačenje modela Faradejevog kaveza za ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti

  • Nenad V. Munić Универзитет у Београду – Електротехнички факултет Tehnički opitni centar,Uprava za planiranje i razvoj (J-5), Generalštab vojske Srbije
  • Aleksandar M. Kovačević Tehnički opitni centar,Uprava za planiranje i razvoj (J-5), Generalštab vojske Srbije
Ključne reči: Electromagnetic compatibility||, ||Elektromagnetska kompatibilnost, Faraday cage||, ||Faradejev kavez, shielded enclosures||, ||ekranizovan prostor, simulation||, ||simulacija, resonant cavities||, ||rezonantne šupljine,

Sažetak


Ispitivanja elektromagnetske kompatibilnosti sredstava i sistema naoružanja i vojne opreme za potrebe Vojske Srbije, prema vojnim standardima SORS 1029/89 i SORS 1762/89, obavljaju se u Faradejevom kavezu. Faradejev kavez, usled reflektujućih zidova, poda i plafona, ima niz parazitnih rezonancija. U cilju unapređenja ispitivanja elektromagnetske kompatibilnosti, izvršeno je numeričko modelovanje kompletnog Faradejevog kaveza. Upoređivanjem rezultata simulacija i eksperimenata, detektovane su razne nesavršenosti kaveza i uključene u model.

Biografija autora

Nenad V. Munić, Универзитет у Београду – Електротехнички факултет Tehnički opitni centar,Uprava za planiranje i razvoj (J-5), Generalštab vojske Srbije
Sektor za elektroniku, Istraživač saradnik

Reference

Biro za standardizaciju i metrologiju u JNA, 1989, Elektromagnetske smetnje, MERENJA, SORS 1762/89, Beograd, Biro za standardizaciju i metrologiju u JNA.

Biro za standardizaciju i metrologiju u JNA, 1989, Elektromagnetske smetnje, ZAHTEVI, SORS 1029/89, Beograd, Biro za standardizaciju i metrologiju u JNA.

Bronaugh, E., Lambdin, W., 1988, Handbook Series on Electromagnetic Interference and Compatibility: Electromagnetic Interference Test Methodology and Procedures, Gainesville, VA, Interference Control Technologies, Inc.

Camell, D., Koepke, G., Rakoski, B., Smith, R., 1996, A standard source method for reducing antenna factor errors in shielded room measurements, NIST. Tech. Note 1382.

Đorđević, A., Kovačević, A., Munić, N., 2011, Modelovanje Faradejevog kaveza za ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti, pp.965-968, Zbornik radova 19. konferencije TELFOR, Beograd.

Đorđević, A., Kovačević, A., Munić, N., Stevanović, M., 2012, Poboljšano modelovanje Faradejevog kaveza za ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti, pp.1115-1118, Zbornik radova 20. konferencije TELFOR, Beograd.

Đorđević, A., Tošić, D., 2006, Mikrotalasna tehnika, Beograd, Akademska misao.

Eaton Corporation Electronic Instrumentation Division, 1988, Eaton 3500 Shielded Enclosure Leak Detection System Operation and Maintenance Manual, Preliminary, Los Angeles, CA, USA.

Keiser, B., 2005, Principles of electromagnetic compatibility, Dedham, MA, USA, Artech House.

Microwave Office 8.00, Applied Wave Research (2008) Preuzeto sa www.awrcorp.com

Savezni zavod za standardizaciju, 1997, Međunarodni elektrotehnički IEC rečnik sa terminima na srpskom jeziku - elektroenergetika, elektronika i telekomunikacije, Beograd, Savezni zavod za standardizaciju.

http://www.toc.vs.rs

http://www.wipl-d.com

Objavljeno
2013/10/10
Rubrika
Originalni naučni radovi