Teorijska analiza i simulacija sistema sa kodnom raspodelom kanala (CDMA) za zaštićeni prenos signala u širokopojasnim kanalima

  • Stevan M. Berber Univerzitet u Oklandu, Departman Electrotehnike i Računarskog Inženjeringa, Okland, Novi Zeland
Ključne reči: chaos-based systems||, ||sistemi bazirani na haosu, secure signal transmission||, ||siguran prenos signala, CDMA systems||, ||CDMA sistemi, wideband channels||, ||širokopojasni kanali, application of interleaving||, ||primena "interlivinga",

Sažetak


Haotične kodne sekvence mogu da povećaju otpornost na presretanje i obezbede tajnost u prenosu signala.  Sistemi sa kodnom raspodelom kanala (CDMA), bazirani na primeni haotičnih sekvenci, u slučaju prisutnosti ravnog fedinga i šuma u kanalu prenosa, jako su dobro ispitani. Međutim, ovi sistemi u slučaju rada u širokopojasnim kanalima, koji u sebi imaju frekvencijski selektivni feding i beli Gausov šum, nisu ispitani na nivouna kojem bi se razumela njihova praktična primenljivost.  Ovaj članak prezentira detaljan matematički model CDMA sistema koji je baziran na haotičnim kodnim sekvencama. Pri teorijskoj analizi sistema svi signali su predstavljeni u diskretnom vremenu. Koristeći teoriju stohastičkih procesa diskretnog vremena izvedeni su izrazi za verovatnoću greške bita u zatvorenom obliku. Radi upoređenja uskopojasnih i širokopojasnih sistema posebno su izvedeni ovi izrazi za oba ova sistema. Ispitana je mogućnost primene tehnike interlivinga, što je pokazalo da ova tehnika može znatno da poboljša verovatnoću greške bita u sistemu. Sistem je simuliran i dobijeni nalazi simulacije potvrdili su teorijski očekivane rezultate. Moguća poboljšanja verovatnoće greške bita u širokopojasnom kanalu, u prisustvu i odsustvu interlivinga, kvantitativno su izražena u zavisnosti od slučajnog kašnjenja i broja učesnika u sistemu. Za analizu sistema korišćen je pojednostavljeni model širokopojasnog kanala koji je preporučen za moderne bežične mreže.

 

Objavljeno
2014/03/04
Broj časopisa
Rubrika
Originalni naučni radovi