Univerzitet u Banjoj Luci
Fakultet političkih nauka
Redakcija časopisa Politeia
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
78000 Banja Luka
Tel: +387 51 304-011
E-mail: info@politeia.fpn.unibl.org
http://politeia.fpn.unibl.org

Odgovorna kontakt osoba

Prof. dr Ranka Perić Romić
Glavni i odgovorni urednik
Telefon +387 51 304 001

Kontakt osoba za tehničku podršku

Dr Željko Budimir
Telefon +387 51 304 001