Registracija i prijava su obavezne ako želite da ovim putem ponudite rad za objavljivanje i proveravate njegov trenutni status u procesu recenzije i uređivanja.

Uslovi za prijavu rukopisa

U postupku prijavljivanja rukopisa, autor je dužan da potvrdi da rukopis zadovoljava dole navedene uslove za objavljivanje. Ako ti uslovi nisu ispunjeni, prijavljeni rukopis može biti odbijen.
  • Rukopis koji sam poslao/la časopisu predstavlja originalan rad koji su napisali navedeni autori i koji nije objavljen ranije, na nekom drugom mjestu.

  • Datoteka koja sadrži rad je u Microsoft Word formatu.

  • URL adrese za Internet reference su priložene.

  • Tekst je dat u jednostrukom razmaku; korišćen je font veličine 11; za isticanje je korišćen kurziv (italika), a ne podvlačenje (sem eventualno za URL adrese).
  • Ilustracije, slike i tabele su smještene na odgovarajućim mjestima u tekstu, a ne kao prilog na njegovom kraju; citirana literatura je data u posebnom odeljku na kraju rada na latinici (pa i onda kada se navodi u fus-notama).
  • Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahteve navedene u Uputstva autorima, koji se nalaze u rubrici "Info".
  • Poštovano je uputstvo Kako osigurati anonimnost recenzije (ako se prilog nudi za rubriku koja podleže recenziji).
  • Ako je rad (su)finansiran od strane EU ili drugih izvora (npr. ministarstva) navedena je brojčana oznaka i naziv projekta u okviru koga je rad nastao.
  • Sažeci i ključne reči dati su na dva jezika (a)  srpskom i (b) engleskom, odnosno izuzetno na nekom drugom svjetskom jeziku ako se taj rasprostranjeno koristi u određenoj oblasti nauke

Uputstvo autorima

Detaljna uputstva autorima nalaze se na sljedećem linku: http://politeia.fpn.unibl.org/index.php/sr/uputstva

Takođe, obrazac za pisanje članka za časopis Politeia nalazi se na linku: http://politeia.fpn.unibl.org/images/obrazac_za_pisanje_clanka.doc

Uputstvo za uređivanje članaka u APA stilu nalazi se na linku:
http://politeia.fpn.unibl.org/images/uputstvo-apa-stil.doc

 

Izjava o privatnosti

Vaše ime i e-adresa pod kojim ste se registrovali koristiće se isključivo u okviru ovog servisa i neće biti ustupani bilo kome.