IZVEŠTAVANJE DNEVNIH NOVINA U SRBIJI O NASILJU NAD DECOM

  • Milica D. Kovacevic Beograd
Ključne reči: Nasilje, deca, mediji, Srbija

Sažetak


Nasilje nad decom kao pojava koja se suprotstavlja najznačajnijim društvenim interesima izaziva značajno interesovanje javnosti. Mediji se bave temom nasilja nad decom polazeći od potrebe javnosti za potpunim i istinitim izveštavanjem, ali starajući se istovremeno i o svojim interesima i opstanku na sve zasićenijem medijskom tržištu. Postavlja se pitanje da li se u trci za plasiranjem što akutelnijih i intrigantnijih medijskih sadržaja suštinski poštuju važeći propisi i profesionalni kodeksi koji se odnose na zaštitu interesa maloletnih viktimizovanih lica. Predmet rada jeste izveštavanje dnevnih listova u Srbiji o nasilju nad decom, dok je cilj rada da se ukaže na aspekte izveštavanja o nasilju nad decom koji bi mogli biti unapređeni u budućnosti. Struktura je osmišljena tako da rad počinje uvodnim izlaganjima o nasilju nad decom i medijskom izveštavanju, nakon čega sledi sumarni osvrt na istraživanja o izveštavanju o nasilju nad decom. U centralnom delu rada predstavljeni su rezultati istraživanja dobijeni metodom kvalitativne analize sadržaja sa sajtova nekoliko dnevnih listova u Srbiji. Rezultati analize ukazuju na to da se pozitivni propisi i kodeksi poštuju, ali da izveštavanje često ne služi edukativno-preventivnoj svrsi, kao i da se zaštiti dostojanstva žrtava ne pridaje dovoljna pažnja.

Biografija autora

Milica D. Kovacevic, Beograd
docent na predmetima Osnovi krivicnog prava i Maloletnicko krivicno pravo

Reference

Alеksić, J. & Đеrgović J. (2011). Priručnik za mеdijsko izvеštavanjе o nasilju u porodici i nasilju nad žеnama. Bеograd: Uprava za rodnu ravnopravnost Ministarstvo rada i socijalnе politikе.

Božović, D. (2017). Novinarska etika i sekundarna viktimizacija u štampanim medijima u Srbiji. CM: Communication and Media, 40: 37−66.

Döring, N. & Walter, R. (2020). Media Coverage of Child Sexual Abuse: A Framework of Issue-Specific Quality Criteria. Journal of child sexual abuse, 4: 393–412.

Hillis, S, Mercy, J, Amobi, A. & Kress, H. (2016). Global Prevalence of Past-year Violence Against Children: A Systematic Review and Minimum Estimates. Pediatrics, 137(3). Posećeno 23.12.2020. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26810785/.

Malešević, K. (2018). (Ne)odgovornost novinara u izveštavanju o osetljivim društvenim grupama u štampanim medijima. CM: Communication and Media, 42: 27−56.

Manić, Ž. (2017). Analiza sadržaja u sociologiji. Beograd: Čigoja štampa i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Martinoli, A, Krivokapić, N, Perkov, B. & Stojković, M. (2019). Priručnik: Regulatorni okvir i poslovni modeli onlajn medija. Beograd: Fondacija za otvoreno društvo. Posećeno 03. 08. 2021. URL:
https://resursi.sharefoundation.info/wp-content/uploads/2019/07/REGULATORNI-OKVIR-I-POSLOVNI-MODELI-ONLAJN-MEDIJA-Preview-.pdf

McIntyre, K. (2019). Solutions Journalism: The Effects of Including Solution Information in News Stories About Social Problems. Journalism Practice, 13(8): 1029−1033.
Mršеvić, Z. (2019). Nasiljе i mi. Mеdiji o nasilju nad žеnama. Beograd: Institut društvеnih nauka.

Nikolić-Ristanović, V. (2016). Dеlinkvеncija i viktimizacija malolеtnih lica u Srbiji: Rеzultati Mеđunarodnе ankеtе samoprijavljivanjеm dеlinkvеncijе. Bеograd: Promеtеj.

Nikolić-Ristanović, V. & Konstantinović-Vilić, S. (2018). Kriminologija. Bеograd: Promеtеj.

Novinarkе protiv nasilja (2019). Smеrnicе za mеdijsko izvеštavanjе o nasilju prema žеnama. Posećeno 11. 12. 2020. URL: https://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home/library/smernice-za-medijsko-izvetavanje-o-nasilju-prema-enama.html.

Pеtani, M. & Tolić, R. (2008). Utjеcaj mеdijskog nasilja na adolеscеntе i obitеlj. Acta Iadertina, 1: 5−26.

Plavšić, P. (2019). Dеca i mеdiji. Beograd: Prijatеlji dеcе Srbijе.

Popadić, D, Plut, D. & Pavlović, Z. (2014). Nasilje u školama Srbije, Analiza stanja od 2006. do 2013. godine. Beograd: Institut za psihologiju i UNICEF.

Sullivan, P. (2009). Violence Exposure Among Children with Disabilities. Clinical Child and Family Psychology Review, 12: 196–216.

Tajima E. (2002). Risk Factors for Violence Against Children Comparing Homes With and Without Wife Abuse. Journal of interpersonal violence, 2: 122−149.

Tomić, B. (2016). Raslojavanje novinarskih žanrova u novomedijskoj praksi. Politeia, 11: 133−150.

UNICEF (2010). Dеca u mеdijskom oglеdalu, Prеdstavе o dеci u informativnim mеdijima u Srbiji. Bеograd.

UNICEF i Udruženje novinara Srbije (2012). Mediji i nasilje nad decom, Analiza izveštavanja štampanih i elektronskih medija, 15. jul − 10. novembar 2012. godine. Posećeno 22. 12. 2020. URL: http://www.uns.org.rs/sw4i/download/files/box/_id_542/mediji_i_nasilje_nad_decom.pdf.

UNICEF Srbija (2017). Nasiljе prеma dеci u Srbiji, dеtеrminantе, faktori i intеrvеncijе. Bеograd.

UNICEF. Ethical reporting guidelines, Key principles for responsible reporting on children and young people. Posećeno: 04.08.2021. URL: https://www.unicef.org/media/reporting-guidelines

WHO (2002). World Report on Violence and Health, Summary. Geneva. Posećeno 22. 12. 2020. URL: https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_en.pdf

WHO (2020). Violence against children. Posećeno 23. 12. 2020. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children

Objavljeno
2021/12/27
Broj časopisa
Rubrika
Originalni naučni članak