ПОЛИТИЧКА МОЋ МАНДАТАРА ЗА САСТАВ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Тестирање концепата Роберта Дала и Џона Кенета Галбрајта на примјеру подношења експозеа

  • Bojan Grebenar Student master studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Ključne reči: Роберт Дал, Џон Кенет Галбрајт, политичка моћ, Влада Републике Српске

Sažetak


Радом је тестирана могућност примјене концепата политичке моћи Р. Дала и Џ. К. Галбрајта на практичном примјеру подношења програма рада кандидата за предсједника Владе Републике Српске. Прво су у најкраћем представљена и анализирана четири својства политичке моћи која дефинише Дал, и то основа, средства, опсег и количина моћи, а онда и Галбрајтове три врсте политичке моћи: кондигна, компензацијска и кондиционарна. На основу идентификованих елемената и врста моћи дефинисана су кључна питања која могу послужити као основа за анализу појединачних случајева из праксе. Потом је извршено тестирање на практичном примјеру – подношењу експозеа мандатара за састав Владе Републике Српске Милорада Додика у Народној скупштини Републике Српске у новембру 2006. године. Резултати рада показују да Далови и Галбрајтови концепти политичке моћи имају значајну употребну вриједност у анализи политичке праксе и процеса. Ипак, на основу проведене анализе уочено је да узети концепти имају и извјесна ограничења јер не обухватају све елементе који могу утицати на политичку моћ. Истовремено, свеобухватна анализа политичке моћи отежана је усљед природе политичких процеса чији дијелови често остају обавијени велом тајне и изван домашаја истраживача и јавности.

Reference

Budžet Republike Srpske za 2006. godinu (2005). Narodna skupština Republike Srpske. Pristupljeno: 10. 02. 2020. URL: https://www.narodnaskupstinars.net/?q=la/akti/ostali-akti/bud%C5%Beet-republike-srpske-za-2006-godinu.

Dal, R. (1999). Demokratija i njeni kritičari. Podgorica: CID.

Dahl, R. (1957). The Cocnept of Power. Behavioral Science, Vol. 2 No. 3: 201−215.

Field, A. J. (2013). John Kenneth Galbraith. Pristupljeno: 17.12.2019. URL: https://scholarcommons.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1098&context=econ.

Finansijski izvještaj Saveza nezavisnih socijaldemokrata za period 01. 01. – 31.12.2006. godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pristupljeno: 10. 02. 2020. URL: https://www.izbori.ba/Documents/documents/revizija/fin-izvj/515-SNSD%20Milorad%20Dodik.pdf.

Galbraith, J. K. (1983). Anatomija moći. Zagreb: Stvarnost.

Grebenar, B. (2016). Unutarstranačka demokratija u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Friedrich Ebert Stiftung.

Izjava o imovinskom stanju Milorada Dodika od 27. 06. 2006. godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pristupljeno: 10. 02. 2020. URL: http://imovinapoliticara.cin.ba/dokumenti/Milorad_Dodik_IK_2006.pdf.

Mayhew, D. R. (2018). Robert A. Dahl – A Biographical Memoir. Pristupljeno: 17. 12. 2019. URL: http://www.nasonline.org/publications/biographical-memoirs/memoir-pdfs/dahl-robert.pdf.

Pavlović, V. (2012). Politička moć. Beograd: Zavod za udžbenike.

Poslovnik Narodne skupštine Republike Srpske. Banja Luka: Službeni glasnik Republike Srpske br. 31/11 i 34/17.

Sartori, G. (1994). Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes. London: Macmillan.

Stenogram sa Druge posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske održane dana 30. 11. 2006. godine.

Ustav Republike Srpske. Banja Luka: Službeni glasnik Republike Srpske br. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05 i 48/11.

Objavljeno
2021/12/27
Broj časopisa
Rubrika
Pregledni naučni članak