Registracija i prijava su obavezne ako želite da ovim putem ponudite rad za objavljivanje i proveravate njegov trenutni status u procesu recenzije i uređivanja.

Uslovi za prijavu rukopisa

U postupku prijavljivanja rukopisa, autor je dužan da potvrdi da rukopis zadovoljava dole navedene uslove za objavljivanje. Ako ti uslovi nisu ispunjeni, prijavljeni rukopis može biti odbijen.
  • Prijavljeni rukopis nije prethodno objavljivan, niti je u procesu objave ili recenziranja u nekom drugom časopisu. U suprotnom, autor je dužan da navede detaljno pismeno obrazloženje situacije u odeljku "Komentari uredniku".

  • Datoteka koja sadrži rukopis mora da bude snimljena u Microsoft Word (.doc, .docx).

  • Sve internet reference moraju imati priložene URL adrese.

  • Tekst je dat u jednostrukom razmaku; korišćen je font veličine 11; za isticanje je korišćen kurziv (italika), a ne podvlačenje (dozvoljeno samo za URL adrese).
  • Ilustracije, slike, grafikoni i tabele treba da se nalaze na odgovarajućim mestima u tekstu, a ne kao prilog na kraju teksta; citirana literatura data je u posebnom odeljku na kraju rada (uključujući i navode iz fusnota).
  • Citati i pozivi na reference u tekstu i lista referenci na kraju teksta se u potpunosti slažu.


  • Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahteve navedene u Uputstva autorima, koji se nalaze u rubrici "Info".
  • Poštovano je uputstvo Kako osigurati anonimnost recenzije (ako se prilog nudi za rubriku koja podleže recenziji).
  • Naslovi, sažeci i ključne reči dati su na dva jezika (a)  srpskom i (b) engleskom, odnosno izuzetno na nekom drugom svetskom jeziku ako se taj rasprostranjeno koristi u određenoj oblasti nauke.

Originalni naučni članak

Ovaj rad sadrži neobjavljene rezultate izvornih istraživanja. Naučne informacije u radu moraju biti obrađene i izložene tako da se može proveriti tačnost analiza i zaključaka na kojima sc rezultati zasnivaju, ili eksperimenat reprodukovati i dobiti rezultate s jednakom tačnošću (ili u granicama eksperimentalne greške) kako se to u radu navodi.

Pregledni članak

Pregledni članak predstavlja celovit pregled nekog područja ili problema na osnovu već publikovanog materijala, koji je u pregledu sakupljen, analiziran i raspravljan.

Prethodno saopštenje

Ovo saopštenje sadrži nove naučne rezultate, čiji karakter zahteva hitno objavljivanje. Ono ne mora omogućavati proveru i ponavljanje iznesenih rezultata.

Stručni članak

Ovaj rad predstavlja koristan prilog iz područja struke čija problematika nije vezana za izvorna istraživanja, što znači da materija ne mora predstavljati novost u svetskim okvirima, već da se odnosi na proveru ili reprodukciju u svetu poznatih istraživanja, koja predstavljaju koristan materijal u smislu širenja znanja i prilagođavanja izvornih istraživanja potrebama nauke i prakse.

Izjava o privatnosti

Vaše ime i adresa e-pošte pod kojima ste se registrovali koristiće se isključivo u okviru ovog servisa i neće biti ustupani bilo kome, ni pod kojim uslovima.