PRAVO NA DOBRU UPRAVU U BOSNI I HERCEGOVINI SA OSVRTOM NA LJUDSKA PRAVA

  • Nevenko D. Vranješ Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
  • Bojan Vlaški Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Ključne reči: Dobra uprava, dobra vlada, dobro upravljanje, vladavina prava, ljudska prava

Sažetak


Dobra uprava (good administration), dobra vlada (good government) i dobro upravljanje (good governance) najnoviji su instituti vladavine prava i pravne države. Da bi se uspostavio model uprave koja će u prvom redu biti posvećena građanima i zadovoljavanju njihovih potreba, statusa i stanja, neophodno je da principi dobre uprave budu ne samo prihvaćeni već i operativno projektovani u domaći politički i pravni sistem. Potrebno je naglasiti da dobra uprava sve više postaje vodeći model u upravnoj djelatnosti kako međunarodnih organizacija tako i nacionalnih upravnih i pravnih sistema. Predmet rada jeste pravo na dobru upravu u Bosni i Hercegovini sa osvrtom na ljudska prava. Nakon teorijskog i institucionalnog osvrta, rad analizira materijalni okvir dobre uprave. U drugom dijelu rada daje se prikaz operacionalizacije principa dobre uprave u Bosni i Hercegovini kroz prizmu ljudskih prava. Osnovna hipoteza u radu jeste da dobra uprava doprinosi pravima građana, ali je nedovoljno operacionalizovana u domaćem upravnopravnom okviru, te da postoje značajnije povrede prava građana na dobru upravu u Bosni i Hercegovini. U radu preovlađuju metode pravne egzegeze, komparativna i statistička metoda.

Reference

Kanska, K, (2004). “Toward Administrative Human Rights in the EU – Impact of the Charter of Fundamental Rights”, European Law Journal, vol. 10, no. 3, May 2004. 

 

Lanza E. M. (2008). “The Right to Good Administration in the European Union: Roots, Rationes and Enforcement in Antitrust Case-Law”, Teoria del Dirrito e dello Stato, no. 1-2-3, 2008.

 

Vlaški, B. (2013a). Neki elementi razvojne dimenzije koncepta dobre uprave. Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, br. 35, Banja Luka, 2013a.

 

Vlaški, B. (2013b). O prisustvu i primjeni evropskih načela dobre uprave u pozitivnom pravu Republike Srpske, Moderna uprava, br. 9-10, Banja Luka, 2013b.

 

Wheare, K. C. (1973). Maladministration and Its Remedies. London: Stevens & Sons, London.

 

Mendes, J. (2009). “Good Administration in EU Law and the European Code of Good Administrative Behaviour”, European University Institute Working Papers, Law, no. 9, 2009.

 

Kunić, P. (2010) Upravno pravo - drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Banja Luka: Pravni fakultet i Uprava za policijsko obrazovanje.

 

Lilić, S. (2014). Upravno pravo i Upravnoprocesno pravo, smo izdanje. Beograd: Pravni fakultet.

 

Tomić, Z. (2012). Opšte upravno pravo: organizaciono, materijalno, procesno, sedmo izmenjeno i poboljšano izdanje. Beograd: Pravni fakultet.

 

Lilić, S., Golubović, K. (2011). Evropsko upravno pravo. Beograd: Pravni fakultet.

 

Milenković, D. (2019). Savremene teorije i moderna uprava. Beograd: FPN i Čigoja štampa.

 

Johnston, M. (2002). Good Governance: Rule of Law, Transparency and Accountability. Posjećeno 10.03. 2023.  URL: https://etico.iiep.unesco.org/sites/default/files/2017-09/unpan010193.pdf.  >

 

Tanović, M. (2018). Savremena javna uprava. Sarajevo: Fakultet za upravu.

 

SIGMA-OECD (2022). Monitoring Report: The Principles of Public Administration, Bosnia and Herzegovina. Paris.

 

Ombudsmen Republike Srbije (2023). Načela dobre uprave. Posjećeno 10.03. 2023. URL: https://www.ombudsman.rs/index.php/dobra-uprava.>

 

Addink, H. (2019). Good Governance: Concept and Context. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198841159.001.0001.>

 

Jerinić, J., Vučetić, D., Stanković, M. (2022). Priručnik za za sprovođenje principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou, II dopunjeno i izmenjeno izdanje. Beograd: Savez gradova i opština Srbije.

 

Povelja Europske unije o osnovnim pravima (2007). Posjećeno 10.03. 2023. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A12007P.>

 

 Koprić, et. al. (2014). Upravna znanost-javna uprava u suvremenom europskom kontekstu. Zagreb: Pravni fakultet.

 

Milenijumska deklaracija Ujedinjenih nacija (2000). Posjećeno 10.03. 2023. URL: https://rodnaravnopravnost.ombudsman.org.rs//attachments/013_Milenijumska%20deklaracija%20UN.pdf.>

 

UN (2020). Transforming our world: The 2030 Agenda for sustainable development. New York.

 

Lozina, D. Klarić, M. (2012) "Dobra uprava kao upravna doktrina u Europskoj uniji". Pravni vjesnik: časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta.

 

Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Vol. 28 No. 2, 2012. 

 

International Monetary Fund (1997). Good Governance, The IMF's Role. Posjećeno 13.02. 2023. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/govern/govindex.htm.>

 

World Bank (1994). Governance: The World Bank’s Experience. Posjećeno: 13.03. 20023. URL:  http://web.worldbank.org/archive/website01020/WEB/0__CON-5.HTM.>

 

Esty, D. C. (2007). "Good governance at the world trade organization: Building a foundation of administrative law". Journal Of International Economic Law, 10(3), 509-527. Posjećeno: 14.03. 2023. http://doi.org/10.1093/jiel/jgm026 lang="SR-LATN-RS" style="font-family: 'Minion Pro SmBd Subh', serif;">.

 

Milosavljević, B. (2007). Upravno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union.

 

Institucija Ombudsmena za ljudska prava BiH-Ombudsmen (2022, 2021, 2020, 2019, 2018). Izvještaji o rezultatima aktivnosti. Banja Luka.

 

Zakon o Ombudsmenu za ljudska prava BiH. (2002). Službeni glasnik BiH, br. 19/2002, 35/2004, 32/2006, 38/2006 - ispr. i 50/2008 - dr. zakon.

 

Strateški okvir za reformu javne uprave u BiH (2018-2022). (2018). Sarajevo: Savjet ministara BiH.

 

Deklaracija o dobroj upravi. (2009). Službeni glasnik BiH, br. 19/09.

 

UNDP (2020). Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH. Sarajevo.

  

Pravila postupka institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH (2011). Službeni glasnik BiH, br. 104/11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljeno
2023/08/27
Broj časopisa
Rubrika
Pregledni naučni članak